Pierwsze zebranie Oddziału w 2020 r.


          W dniu 18 lutego 2020 r. w salach recepcyjnych Hotelu Ikar w Poznaniu, odbyło się pierwsze z czterech planowanych w 2020 r., zebranie członków Poznańskiego Oddziału SSLW RP. Głównym przedmiotem obrad, którym przewodniczył Prezes Oddziału płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski, był wybór delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia, który planowany jest w drugiej połowie marca br. w Ośrodku Sil Powietrznych w Kiekrzu.
         Uwarunkowania formalne i organizacyjne oraz personalne, wyboru prezesa na Walnym Zjeździe przedstawił Prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. Wybrano 18 delegatów, którzy reprezentować będą Oddział Poznański na Walnym Zjeździe.
           Skarbnik płk dypl. nawig. Kazimierz Dudzic przedstawił preliminarz zamierzeń finansowych i przewidywanych dochodów  Oddziału w 2020 r., w tym stan opłat na utrzymanie Kwatery Lotniczej na cmentarzu Miłostowo, a płk. mgr Eugeniusz Sitkowski omówił współpracę z organizacjami seniorów miasta Poznania.
        Sekretarz płk inz. Marian Jach zaprezentował stan przygotowań do planowanej w marcu br podrózy historycznej do Mirosławca i Kołobrzegu, związanej z uczczeniem ofiar katastrofy lotniczej w Mirosławcu oraz zdobyciem Kołobrzegu oraz inne sprawy organizacyjne.
            Prezes płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski podkreslił takze osobiste zaangazowanie płk inz. Kazimierza Lisieckiego w opiekę i utrzymanie prządku w Kwaterze Lotniczej cmentarza Miłostowo.
               


Zdjęcia i tekst ppłk Wiesław Adamczyk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
DOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWO - WIGILIJNE 2017

      19 grudnia, w salach Hotelu Ikar w Poznaniu, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowo - wigilijne członków Oddziału Poznańs.kiego SSLW RP.
   W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście reprezentujący zaprzyjaźnione i współpracujące instytucie; Urząd M. Poznania, Wojewódzki
  Sztab Wojskowy, Klub Seniorów Aerokluby Wielkopolskiego, Radę Seniorów M. Poznania i inni. 
     Sama uroczystość wigilijna poprzedzona została krótkim podsumowaniem działalności oddziału w mijającym roku i  nakreśleniem głównych
  kierunków pracy w nadchodzącym 2018 roku, dokonanych przez prezesa Oddziału płk. dypl. pil. Kazimierza Grzybowskiego. Miłym akcentem
  spotkania było uhonorowanie drobnymi upominkami kolegów wyróżniających się w pracy organizacyjnej,

   Poniżej fotorelacja z uroczystości (foto Andrzej Górczyński).Widok na zgromadzonych kolegów - członków Oddziału, stół prezydialny z zaproszonymi gośćmi i otwierającego spotkanie Prezesa Oddziału
płk. dypl. pil. Kazimierza Grzybowskiego (powyżej, od lewej). 


 

 

Przemawiają zaproszeni goście (od lewej): p. Bocian z Klubu Seniorów AWlkp., przedstawicielka Klubu Seniorów M. Poznania, przedstawiciel WSzW Poznań, p. Ganowicz z Urzędu M. Poznania i Prezes ZG naszego Stowarzyszenia gen. dyw. pil. Franciszek Macioła.Wyróżniającym się działaczom naszego Oddziału, płk. dypl. nawig. Kazimierzowi Dudzicowi i płk. mgr. Marianowi Jachowi upominki wręcza Prezes
Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia gen. dyw. pil. Franciszek Macioła.

_____________________________________________________________________________________________________                   
 
WIELKIE WYDARZENIE W ODDZIALE!

     13 czerwca bieżącego roku, na lotnisku 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, Oddziałowi wręczono sztandar organizacyjny.
  
   Uroczystość kończyła obchody 75. rocznicy bitwy o Anglię w Wielkopolsce. Na uroczystość przybyli m.in. Inspektor Siła Powietrznych
 
   gen. dyw.pil. Jan Śliwka, dowódcy 2 Skrzydła i 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, przedstawiciele fundatora, władz województwa
 
   wielkopolskiego, samorządów województwa i miasta Poznania, seniorzy lotnictwa, społeczeństwo miasta i młodzież.
  
     Fundatorem sztandaru jest prezes Curtis Group p. Zbigniew Niemczycki, a rodzicami chrzestnymi p. Krystyna Macioła i p. Jerzy Domicz. 
 
     Przed przekazaniem sztandaru odbyła się ceremonia mocowania gwoździ honorowych przez osoby zasłużone dla oddziału. Następnie rodzice
 
   chrzestni przekazali sztandar Inspektorowi SP, a ten prezesowi Oddziału Poznańskiego płk. pil. Kazimierzowi Grzybowskiemu, który wręczył go
 
   pocztowi sztandarowemu.
 
     Na zakończenie uroczystości uhonorowano zwycięzców konkursu wiedzy o Bitwie o Anglię, zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 
   i zarząd Główny Stowarzyszenia uczniów dla szkól ponadgimnazjalnych Wielkopolski. Zespołowo zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z Wronek,
 
   II miejsce dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 z Poznania, a III - dla II. grupy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Krobii.
 
        Indywidualnie zwyciężył Mateusz NAPARTY z Zespołu Szkół nr 1 z Wronek, na drugim miejscu Bartosz ELIKS z Zespołu Szkół Technicznych

        i Ogólnokształcących z Wrześni, a na trzecim Szymon MENDE z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Krobii.
  
  Uroczystość uświetniła obecność kompanii honorowej ze sztandarem i orkiestra reprezentacyjna.
 
   Fotorelacja w aktualnościach i wydarzeniach.
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
/foto:JotEs/
 
 
      NOWE WŁADZE ODDZIAŁU.
 
         W dniu 15 maja b.r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze oddziału.
 
     Sprawozdanie z działalności Zarządu i dokonania Oddziału w minionej kadencji przedstawił prezes Zarządu Oddziału  płk Kazimierz Grzybowski.
 
     Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przedstawili Zebraniu ich  przewodniczący. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zebranie udzieliło
 
     Zarządowi Oddziału absolutorium za miniona kadencję.
 
        W przeprowadzonych wyborach, wybrano Prezesa Oddziału i władze Oddziału:
 
    1. Prezesem Oddziału  wybrano ponownie płk.dypl. pil. Kazimierza Grzybowskiego.
 
    2. W skład Zarząd Oddziału wybrano: płk. mgr. Eugeniusza Sitkowskiego, płk. inż. Mariana Jacha, płk. pil. Tadeusza Gałęskiego,
 
       płk. dypl. pil. Jerzego Rybickiego, płk. mgr. Stanisława Wierzbickiego, płk. mgr. Stanisława Opiekulskiego, płk. dypl. Zygmunta Tomaszewskiego,
 
       ppłk. inż. Kazimierza Lisieckiego i płk dypl. nawig. Kazimierza Dudzica.
 
    3. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: płk. mgr. inż. Wiesława Jędrzejewskiego, płk. mgr. inż. Edwarda Demidowicza i płk.pil. Adama Gębarowskiego.
 
    4. W skład Sądu Koleżeńskiego wybrano:płk. dypl. pil. Józefa Dendzika, ppłk. mgr. inż. Eugeniusza Knysaka i ppłk. inż. Stanisława Walczaka.
 
  
       Zebranie wybrało również delegatów  na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, które odbędzie się w czerwcu b.r. w Kiekrzu.
 
     Poniżej kilka fotek z zebrania:
 
 


                             Oto nowe władze Oddziału.
 
 
 
 
 
 

  Foto: A,. Górczyński.
 
 
 
      20.05.2014 odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Oddziału, podczas którego Zarząd ukonstytuował
    się w następujący sposób:
   I wiceprezesem został płk mgr Eugeniusz Sitkowski, II wiceprezesem - płk mgr inż. Stanisław Opiekulski /pełni jednocześnie
   obowiązki rzecznika prasowego/, sekretarzem - płk inż. Marian Jach, zastępcą sekretarza - płk pil. Tadeusz Gałęski,
   rzecznikiem dyscyplinarnym - płk mgr Stanisław Wierzbicki, skarbnikiem - płk dypl. Kazimierz Dudzic, członek zarządu
   ds. logistyki - płk dypl. Zygmunt Tomaszewski, członek zarządu - kronikarz- płk dypl. pil. Jerzy Rybicki,
   członek zarządu - ppłk inż. Kazimierz Lisiecki.
 
 
 
                                                       SREBRNY JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA
 
      W dniach 13 i 14 czerwca, w podpoznańskim Kiekrzu, uroczyście obchodziliśmy "Srebrny Jubileusz" naszej organizacji.
  Przeprowadzony kompleks przedsięwzięć obejmował seminarium nt: "Kształtowanie świadomości narodowej społeczeństwa oraz
  rola Stowarzyszenia w wychowaniu patriotyczno - obronnym młodzieży"
, Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia oraz imprezy
  związane bezpośrednio z jubileuszem.
Więcej o jubileuszu na stronie głównej Stowarzyszenia.

      W walnym zebraniu uczestniczyli delegaci naszego oddziału. Oto fotografia kilku z nich.
 
 
 
   Kolejne fotografie, ze spotkania koleżeńskiego, w fotoalbumie (foto T. Gałęski)